Edukacja | Business Academy for Medical Practice

Business Academy for Medical Practice

Your Private Practice means Your Private Money

 

Wiedza, którą nie można się podzielić staje się bezużyteczna – dlatego powstała Business Academy for Medical Practice.

 

Nasza filozofia jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku usług medycznych. Nasz zespół to ludzie z pasją, absolutnie wybuchowa mieszanka medyczno – ekonomiczna. Doświadczenie zawodowe i znajomość sytuacji rynkowej pozwala nam kierować do Państwa produkty wynikające z realnych potrzeb Waszych klinik, przychodni, gabinetów czy laboratoriów. Sami cały czas uczymy się, podnosimy swoje kwalifikacje, obserwujemy i zdobywamy doświadczenie, poszukując nowych rozwiązań, pomysłów, które najpierw testujemy w swoich firmach. Wszystko po to, aby doskonalić techniki naszej pracy i narzędzia, którymi chcemy się z Państwem podzielić.

 

Business Academy for Medical Practice to Twój partner w zdobywaniu nowych umiejętności.

 

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, chcemy pomóc Państwu w prowadzeniu biznesu w Waszych klinikach, przychodniach, gabinetach i laboratoriach. Nasze doradztwo zapewni Państwu bezpieczny i efektywny rozwój. Nauczymy Państwa i Wasze zespoły jak przy pomocy prostych narzędzi i w prosty sposób korzystając i pracując na najlepszych materiałach wprowadzić oszczędności i dobrze zarządzać. Bogata oferta specjalistycznych szkoleń praktycznych, przygotowana dla sektora medycznego związanego ze stomatologią pozwoli uczestnikom na zdobycie najbardziej pożądanych obecnie na rynku umiejętności z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 

 

Zapytaj o terminy spotkań: edukacja@dental-depot.com

 

PROGRAM:

 

01 Biznes pod kontrolą

 

 

Analiza rentowności kliniki stomatologicznej.

 

Po co mierzyć rentowność? Podstawowe pojęcia z obszaru finansów i kontrolingu. Wspólne budowanie raportu pokazującego rentowność biznesu. Analiza rodzajów przychodów i kategorii kosztów w klinice dentystycznej. Przykład rozwiązania kontrolingowego na bazie dużej kliniki.

 

Czas trwania: 2 godziny

 

Prowadzący: Wojciech Baranowicz, Michał Pyzik

 

O szkoleniu:

 

Szkolenie w formie warsztatów dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy z obszaru mierzenia i raportowania rentowności kliniki stomatologicznej. Wspólnie z uczestnikami wykładowca opracuje model raportowania wyników finansowych uwzględniający potrzeby właścicieli. W prosty i praktyczny sposób zostaną omówienie istotne elementy kosztów, sposoby ich analizy oraz oceny.

 

Celem warsztatów jest:

 

• usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z obszaru finansów,
• analiza istotnych elementów przychodów i kosztów kliniki stomatologicznej,
• wybór klasyfikacji, według których należy analizować dane finansowe,
• stworzenie przykładu raportu pokazującego rentowność biznesu w oparciu o wybrane elementy kosztów i klasyfikacje.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawowe pojęcia z obszaru finansów.
• przychód, dochód, koszty, wydatek, podstawa opodatkowania,
• rodzaje kosztów i ich użycie do analizy rentowności,
• po co jest księgowy i czego od niego możemy wymagać,
• sposób prowadzenia ewidencji finansowej, a możliwość uzyskania wiarygodnych danych,
• zastosowanie pojęć w praktyce, przykłady i odniesienia dla kliniki stomatologicznej.

 

2. Budowa wzoru raportu rentowności.
• jak patrzeć na własny biznes - zdefiniowanie kategorii do analizy rentowności,
• określenie rodzajów występujących kosztów, ich istotności. Zagregowanie kosztów do kilku istotnych kategorii. Wyodrębnienie kosztów zmiennych i stałych, bezpośrednich i ogólnych,
• przykład zbudowania raportu w oparciu o wcześniej wypracowane założenia. Prezentacja sposobu działania raportu jego możliwości analitycznych,
• dyskusja na temat wniosków z wykorzystania raportu w prezentowanej postaci i możliwościach praktycznego zastosowania.

 

 

Optymalizacja zakupów materiałów i narzędzi stomatologicznych.

 

Case study z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Czas trwania: 2 godziny

 

Prowadzący: Wojciech Baranowicz, Michał Pyzik

 

O szkoleniu:

 

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kluczowe zasady efektywnego kupowania. Dowiedzą się jak prowadzić proces zakupowy, aby uzyskać najlepszą ofertę w najniższej cenie. Przedstawione zostaną krótko podstawowe techniki negocjacji stosowane podczas kontaktów z dostawcą. Zostanie zaprezentowane narzędzie internetowe do składania zapytań ofertowych, wspomagające wybór najkorzystniejszej propozycji.

 

Celem warsztatów jest:

 

• przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zasad efektywnego kupowania,
• prezentacja sposobu składania zapytań ofertowych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi internetowych,
• pokazanie możliwości szybkiej analizy ofert dostawców i wyboru najlepszej,
• odpowiedź na pytanie ile możemy zaoszczędzić stosując nowe rozwiązania.

 

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie do negocjacji zakupowych
• przygotowanie do negocjacji,
• komunikacja i informacja w procesie negocjacyjnym,
• funkcja ceny w negocjacjach,
• typy taktyk i technik negocjacyjnych.

 

2. Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych do optymalizacji zakupów
• organizacja pracy kliniki w obszarze zakupów materiałów,
• przygotowanie zapytania ofertowego,
• wysłanie zapytania do wybranych dostawców,
• analiza i wybór najlepszej oferty,
• negocjacje końcowe,
• szacowanie korzyści finansowych z wdrożenia nowego podejścia do zakupów.

 

Wybór systemu medycznego dla kliniki.

 

Prowadzenie projektu wdrożeniowego w stomatologii, ryzyka projektowe, przegląd funkcjonalności systemów, bezpieczeństwo IT, integracja danych w ramach kliniki.

 

Czas trwania: 2 godziny

 

Prowadzący: Wojciech Baranowicz, Tomasz Niemiec

 

O szkoleniu:

 

Informatyzacja zakładu stanowi wciąż wyzwanie dla wielu lekarzy – właścicieli gabinetów i klinik stomatologicznych. Jak usprawnić obsługę pacjenta w rejestracji, jak prowadzić elektroniczną dokumentację wizyt, jak rozliczać pracowników lub współpracowników? – oto niektóre pytania, na które trzeba szukać odpowiedzi. Systemy informatyczne wspierają prowadzenie biznesu, mogą ugruntować naszą przewagę konkurencyjną i wizerunek dobrze zarządzanego gabinetu.

 

Celem warsztatów jest:

 

• uporządkowanie pojęć związanych z informatyką medyczną / biznesową,
• przekazanie wiedzy na temat sposóbów efektywnego wyboru systemów informatycznych dla gabinetu (kliniki) stomatologicznej,
• przedstawienie dobrych praktyk wdrożeniowych,
• omówienie zasad związanych z bezpieczeństwem IT.

 

Program szkolenia:

 

1. Systemy informatyczne w stomatologii
• funkcje informatyki w gabinecie stomatologicznym,
• przegląd rynku systemów informatycznych,
• efektywny wybór systemu, całkowity koszt posiadania TCO

 

2. Uruchomienie systemu w gabinecie
• umowy z dostawcami,
• przygotowanie kliniki do wdrożenia,
• integracja danych,
• prowadzenie projektu informatycznego,

 

3. Bezpieczeństwo i utrzymanie systemów w stomatologii.

 

 

02 Ryzyko pod kontrolą

 

 

Formy prawne prowadzenia biznesu medycznego, optymalizacja podatkowa biznesu.

 

Jakie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne, jakie wady i zalety ma każda z nich z punktu widzenia właściciela? Jak zabezpieczyć podatkowo biznes? Ryzyka inwestycyjne biznesu.

 

Czas trwania: 1 godzina

 

Prowadzący: Wojciech Baranowicz, Michał Pyzik

 

O szkoleniu:

 

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności ma wpływ na wiele aspektów naszego biznesu: ponoszenie odpowiedzialności majątkowej, sposoby rozliczania firmy oraz podatki. Jak ograniczać ryzyko prowadzenia biznesu? Szkolenie kierowane jest dla Lekarzy, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania spółek prawa handlowego, odpowiedzialności osób nimi zarządzających oraz poznać niuanse prawa, dzięki którym łatwiej funkcjonować w biznesie i w życiu prywatnym.

 

Cele szkolenia:

 

• usystematyzowanie pojęć z dziedziny prawa i podatków dotyczących Lekarzy,
• omówienie form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
• przedstawienie możliwości zabezpieczenia prawnopodatkowego gabinetu stomatologicznego.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawowe pojęcia z obszaru prawa i podatków dla Lekarzy.
• przegląd form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (działalność gospodarcza versus spółki KSH),
• praktyka zawodowa lekarza, a podmiot leczniczy. Przekształcenie w podmiot leczniczy,
• rodzaje umów w stomatologii,
• podatek w gabinecie stomatologicznym.

 

2. Bezpieczeństwo i optymalizacja podatkowa biznesu.

 

Zakres odpowiedzialności właścicieli klinik oraz lekarzy.

 

Jaka jest odpowiedzialność właściciela wobec pacjentów, pracowników oraz urzędów i jak skutecznie ograniczyć ryzyko z nią związane?

 

Czas trwania: 2 godziny

 

Prowadzący: Wiesław Długosz

 

O szkoleniu:

 

Szkolenie w możliwie syntetycznej formie zapewni niezbędny zestaw informacji pozwalający na zidentyfikowanie ryzyk wynikających z faktu prowadzenia działalności leczniczej z punku widzenia odpowiedzialności wobec pacjentów i pozostałych osób trzecich, administracyjnej wobec organów rejestrowych, a także odpowiedzialności zawodowej i karnej. Informacje z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pozwolą na sprawny dobór i ocenę zestawu ubezpieczeń dla podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych i zatrudnionych a także zatrudniających się lekarzy.

 

Program szkolenia:

 

1. Odpowiedzialność cywilna:
• rodzaje odpowiedzialności,
• zobowiązanie do starannego działanie a zobowiązanie do efektu leczenia,
• szkoda i zobowiązanie do naprawy szkody,
• osoby zobowiązane do naprawy szkody,
• regres do pracownika, zleceniobiorcy, podwykonawcy.

 

2. Odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw pacjenta.

 

3. Odpowiedzialność administracyjna wobec organów rejestrowych.
 

4. Odpowiedzialność zawodowa.
 

5. Odpowiedzialność karna.
 

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
• obowiązkowe OC,
• regres wypłaconego odszkodowania do sprawcy szkody,
• zabezpieczenie roszczeń regresowych,
• obowiązek rejestracji polisy OC w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
• dobrowolne ubezpieczenie OC za szkody wynikające z udzielanych świadczeń zdrowotnych,
• OC ogólne,
• zasady doboru ubezpieczenia w zależności od formy działalności i wykonywania zawodu,
• utrzymanie ochrony, kontynuowanie ochrony,
• przegląd rynku ubezpieczeń OC dla podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych i zatrudnionych lekarzy.

 

7. Koszty obrony i ochrona prawna.

 

Postępowanie przy roszczeniach pacjentów.

 

Jak przygotować się na wypadek roszczeń ze strony pacjentów? Rola ubezpieczyciela, podmiotu leczniczego, lekarzy w postępowaniu.

 

Czas trwania: 2 godziny

 

Prowadzący: Wiesław Długosz

 

Cele szkolenia:

 

Określenie zasad postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia roszczeń pacjenta. Wskazanie newralgicznych punków w procesie likwidacji szkód i określenie procedur postępowania w celu zabezpieczenia interesów pomiotu wykonującego działalność leczniczą oraz pacjenta.

 

Program szkolenia:

 

1. Tytuły roszczeń pacjentów:
• dobra osobiste i ich naruszenie,
• szkoda i jej następstwa,
• uchybienie prawom pacjenta.

 

2. Procedura Rejestracji i Zgłaszania zdarzeń niepożądanych i roszczeń.
 

3. Przeciwdziałanie zwiększaniu się szkody i obowiązek naprawienia szkody.
 

4. Postępowanie w przypadku zgłoszenia roszczeń za szkodę:
• zgłoszenie szkody lub roszczenia,
• obowiązki podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
• dokumentacja szkody i dokumentacja medyczna,
• zgoda pacjenta na udostępnienie dokumentacji,
• postępowanie biegłych,
• korespondencja,
• uprawnienia ubezpieczonego i koszty postępowania,
• ugoda,
• terminy i Przedawnienie.

 

5. Ochrona dóbr osobistych pomiotu leczniczego i lekarza.

 

 

03 Sprzedaż pod kontrolą

 

 

Przygotowywanie ofert w stomatologii.

 

Case study z wykorzystaniem aplikacji DentalProposal. Szkolenie jak szybko i skutecznie przygotowywać oferty oraz plan leczenia dla pacjentów.

 

Czas trwania: 2 godziny

 

Prowadzący: Wojciech Baranowicz, Michał Pyzik

 

O szkoleniu:

 

W każdym gabinecie stomatologicznym, w którym wykonywane są specjalistyczne zabiegi z dziedziny implantologii, czy protetyki, Lekarz stoi przed zadaniem polegającym dla przedstawieniu i wyjaśnieniu Pacjentowi planu i przebiegu leczenia. Zabiegi implantoprotetyczne są często kosztowne i wieloetapowe, gdyż duża cześć procedur wykonywana jest przez różnych lekarzy w zależności od posiadanej specjalizacji stomatologicznej, a sam proces leczenia wymaga zaangażowana pracowni protetycznej. Bardzo często wysoka jakość usług Lekarzy rozmija się z niską jakością przygotowanej dla Pacjenta oferty / planu leczenia. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Cele szkolenia:

 

• przekazanie uczestnikom wiedzy na temat specyfiki umów łączących Lekarza z Pacjentem,
• omówienie wyzwań stojących przed Lekarzem przygotowującym wieloetapowy plan leczenia,
• demonstracja procesu przygotowania oferty i planu leczenia przy wykorzystaniu aplikacji DentalProposal (case study).

 

Program szkolenia / warsztatów:

 

1. Plan leczenia i oferta w praktyce stomatologicznej
• specyfika umów łączących Lekarza z Pacjentem w procesie leczenia,
• oferta i plan leczenia w gabinecie stomatologicznym,
• funkcja ceny a zakres leczenia.

 

2. Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych do przygotowania oferty i planu leczenia
• przygotowanie wieloetapowego planu leczenia w systemie,
• analiza skutków wprowadzenia systemu ofert.

 

 

Stomatologia w internecie.

 

Budowa nowoczesnej strony internetowej, firma w portalach społecznościowych, pozycjonowanie, dobre i złe przykłady prowadzenia marketingu kliniki w internecie, omówienie cech i zasad tworzenia dobrej strony internetowej, oraz najczęściej spotykanych wad na konkretnych przykładach, wspólne ćwiczenie podczas którego uczestnicy znajdują dobre i złe cechy stron internetowych (własnych), krótkie omówienie innych możliwości prowadzenia marketingu przez internet: adwords, google analytics, facebook.

 

Czas trwania: 3 godziny

 

Prowadzący: Małgorzata Nieciecka

 

O szkoleniu

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych czynników sukcesu związanych z tworzeniem strategii marketingowo - sprzedażowej z wykorzystaniem internetu m.in.: zasady tworzenia strategii, budowania serwisu www oraz trendy związane z realizacją marketingu internetowego, omawiając także specyfikę użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. Przedstawione zostaną fakty i mity związane z celowością podejmowania konkretnych działań obszarze Internetu. Prowadząca szkolenie omówi także tematy stosowania SEM i SEO w praktyce i odpowie na pytanie: czym jest budowanie i ochrona wizerunku gabinetu stomatologicznego w sieci?

 

Cele szkolenia:

 

• założeń związanych z tworzeniem strategii i planu działań e-marketingowych, których osią jest serwis www firmy,
• trendów związanych z marketingiem i tworzeniem serwisów www,
• zasad tworzenia serwisów www, które sprzedają oraz świetnie działają na urządzeniach mobilnych,
• metod promocji serwisu www i pozycjonowania w wynikach wyszukiwania,
• jak funkcjonują Social Media i czy to się opłaca?
• jak kontrolować efektywność prowadzonych działań, jak tworzyć „mini” plan mediów i planować budżet.

 

Program szkolenia / warsztatów:

 

1. Tworzenie strategii marketingowej i planu działań marketingowych opartych o Internet.

• skuteczna strategia marketingowa i wyznaczanie celów strategicznych,
• tworzenie taktyki komunikacyjnej,
• planowanie działań marketingowych:
- określanie celów marketingowych,
- planowanie działań, które pozwolą te cele zrealizować,
- planowanie budżetu,
- zarządzanie i kontrola poziomu realizacji.

 

2. Trendy związane z e-marketingiem
• nowe rozwiązania w budowaniu serwisów www,
• mobilne strony internetowe,
• wielokanałowa komunikacja z klientem:
- media społecznościowe i ich rola w komunikacji z Pacjentem,
- jak zrealizować dobrą kampanię e-mailingową,
- widgety – do czego to służy?

 

3. Jak zbudować serwis www, który sprzedaje, pomaga dotrzeć do właściwych Pacjentów, służy budowaniu z nimi pozytywnych relacji i wspiera zadania firmy.
• planowanie wizerunku i komunikacji,
• dobór technologii,
• pozycjonowanie – podstawy,
• Google Analitycs,

 

4. Marketing wielokanałowy – zarządzanie działaniami.
• proste sposoby usprawnienia pracy,
• nowe narzędzia pozyskiwania informacji i mierzenia efektywności realizowanych działań za pośrednictwem Internetu.

 

5. Budowanie i ochrona wizerunku firmy w sieci.

 

Narzędzia wspierające budowę marki w stomatologii.

 

Rozwiązanie marketingowe “Practice Development Clinic”

 

Czas trwania: 1 godzina

 

Prowadzący: Małgorzata Wasio-Malinka

 

Program szkolenia:

 

• rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności,
• budowanie relacji z pacjentami,
• podnoszenie świadomości pacjenta,
• współpraca między gabinetami, lekarzami, placówkami.

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

 

Dental Depot Wasio
al. Lipowa 32
53-124 Wrocław
tel. 71 335 70 71
edukacja@dental-depot.com

 

Ceny:

1200 zł za moduł
3000 zł za cały program

2700 zł za cały program*

*Zgłoszenie i wpłata do 30 lipca 2016. Szczegóły u Twojego opiekuna klienta.

 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek:


Dental Depot Wasio M BANK:
93 1140 1140 0000 2062 4200 1001
Adres: al. Lipowa 32, 53-124 Wrocław
Tytuł przelewu: Business Academy
for Medical Practice + imię i nazwisko

Partnerzy